Contact

Privacyverklaring Stichting Dol-fijn

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf 25 mei niet meer. Omdat wij als Stichting Dol-fijn persoonsgegevens vastleggen is het noodzakelijk om na te gaan of dat vastleggen ook nog past binnen de nieuwe AVG-regels. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen van de AVG. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw privacy om, maar is dat voldoende? Voldoen wij met ons handelen aan de nieuwe wetgeving? Wij zijn van mening van wel. Wij willen u graag vertellen welke gegevens wij van u vastleggen, waar die gegevens staan, waarom wij dat doen, hoe wij de veiligheid van uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft op inzage en rectificatie.

Welke gegevens leggen wij van u vast

Voor het inschrijven als lid van Stichting Dol-fijn wordt gevraagd een door Stichting Dol-fijn vastgesteld inschrijfformulier in te vullen. Naar aanleiding van een inschrijving worden de volgende gegevens in ons ledenbestand vastgelegd: Van de leerling: datum aanvang lidmaatschap, roepnaam en achternaam, straat, postcode, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, telefoonnummer, grove richtlijn medische aandoeningen, zwemniveau. Van de ouder of verzorger: straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, contributiebedrag, acceptatie plaatsen foto’s. Wij leggen die gegevens van u vast omdat u lid bent van Stichting Dol-fijn en daardoor deel kan nemen aan de zwemlessen die bij Stichting Dol-fijn worden georganiseerd.

Contributie

Om lid te zijn van Stichting Dol-fijn betaalt u contributie. Om na te gaan of elk lid zijn contributie heeft betaald ontvangt de penningmeester van Stichting Dol-fijn een overzicht van de leden tesamen met hun contributie-staat. Deze uitdraai bevat naast naam, adres en woonplaats de datum van aanvang lidmaatschap en het contributiebedrag. Uw iban-rekeningnummer wordt niet door ons vastgelegd.

Activiteiten

Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen moet u zich daarvoor inschrijven. Inschrijvingen komen terecht bij het secretariaat. Als aan de zwemles een extra eigen bijdrage is verbonden wordt de staat hiervan bijgehouden. Die uitdraai bevat naam en adres en bedrag van de eigen bijdrage. Er wordt bijgehouden wie aan een activiteit mee doet bij binnenkomst. Hiermee wordt later een berekening gemaakt om de waterconditie van het zwembad op peil te houden. Deelnemerslijsten worden nooit gedeeld met derden.

Beveiliging opslag en bewaren

Er zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen het secretariaat van Stichting Dol-fijn toegang heeft tot de gegevens en rechten heeft om die te bewerken. Het secretariaat van Stichting Dol-fijn houdt kantoor te Drechterland 32, 2716 CE Zoetermeer. Zij beschikt daar over een werkplek, die is voorzien van een telefoon en toegang tot het internet en de Microsoft Office-applicaties Word en Excel. Het ledenbestand wordt vastgelegd in Excel. De backup van het bestand en de informatiebeveiliging valt onder verantwoordelijkheid het de voorzitter. Ieder kalenderjaar wordt een ledenbestand aangemaakt met binnen dat bestand een overzicht van nieuwe leden en leden waarvan het lidmaatschap in betreffend jaar wordt beëindigd. Dit is een Excel-bestand dat niet wordt uitgeprint. Gegevens van beëindigde lidmaatschappen worden niet bewaard.

Website

Op de website van Stichting Dol-fijn is geen ledenbestand aanwezig. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wanneer u een online formulier invult, verloopt dit via een beveiligde verbinding. Van de verstuurde mail ontvangt u, als u uw e-mailadres achterlaat, een kopie. Op de website plaatsen we alleen foto's van uw kinderen als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Gegevensverstrekking aan externe partijen

Er worden geen uitdraaien, of bestanden van onze leden aan externe partijen verstrekt. De penningmeester heeft een uitdraai voor het bijhouden van (contributie) betalingen. De tafeldame van een activiteit ontvangt een deelnemersoverzicht. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Recht op inzage en rectificatie

Uw gegevens blijven van u. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te wissen. Stuur uw verzoek naar info@dol-fijn.eu, dan maken wij het voor u in orde. Als u gegevens die van belang zijn voor het vaststellen van de contributie en deelname wilt wissen heeft dit tot gevolg dat met uw verzoek tevens uw lidmaatschap van Stichting Dol-fijn moet worden beëindigd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u ook op deze manier van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is op 10 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.